Velar

Velar

Officiële naam: Bránovath Velar (Koningsliga Velar)
Staatsvorm: Bondsstaat
Regeringsvorm: Constitutionele monarchie met een parlementair systeem en een meerpartijenstelsel
Staatshoofd: Brán (Lett. Opperkoning) Várgar III
Regeringshoofd: Maharul (Lett. "Voorman", equivalent van premier) Ingor Etamen
Hoofdstad: Eldhád
Motto: "Vrijheid is onze kracht" in het Oud-Velarisch
Oppervlakte: 326.286,10 km²
Inwonerstal: Iets meer dan 100 miljoen
Landstaal: Velarisch
Munteenheid: Varem, onderverdeeld in een nog onbekend aantal Taros

Het Koninkrijk Velar is een eilandstaat ten westen van Garah. De meest oostelijke eilanden van de archipel liggen voor de kust van TBR-land. Velar is een van de grotere landen van Garah en behoort met een inwoneraantal van rond de 100 miljoen. Garah is een constitutionele monarchie met een democratisch verkozen parlement en regering, het land wordt wereldwijd gezien als één van de geboorteplaatsen van de democratie en is een symbool voor vrijheid.

Velar is een modern land met een moderne vorm van bestuur en goed onderwijs. Op technologisch vlak behoort het land tot de wereldtop en verschillende moderne en klassieke uitvindingen zijn het werk van Velariërs. Velar is een federale staat die bestaat uit vijftien à twintig deelstaten met een gouverneur en een vorm van zelfbestuur. Het staatshoofd van Velar is koning Vargar III, al heeft deze nog erg weinig macht.

Velar is een thalassocratie, ook wel bekend als een zeemacht. Het land heeft een erg grote marine die in de eerste plaats bedoeld is ter verdediging van de uitgebreide archipel. Anderzijds dient deze marine er zeker ook voor om de Velarische belangen en bondgenoten ver buiten de archipel te verzekeren. Het landleger van Velar is vooral bedoeld om de eilanden te beschermen van een amfibische invasie, het is niet bijzonder groot en is vooral gespecialiseerd in amfibische oorlogsvoering.

Geschiedenis (eerste opzet)
De Maanarchipel (of archipel van Velar) is de afgelopen paar duizend jaren thuis geweest van verschillende volkeren. De periode voor de aankomst van de Velariërs noemt men ook wel de Pre-Velarische periode en liep tot zo'n 2000 jaar geleden. Een volk dat uitspringt uit deze pre-Velarische periode zijn de Talgaten, die zich 3000 à 2500 jaar geleden over de zuidelijke helft van de archipel hadden verspreid, met name op Radó. De Talgaten leefden in stadstaten die op relatief democratische wijze bestuurd werden (vergelijk met de Griekse poleis). De Talgaten onderling deelden hun cultuur, ze vereerden immers grotendeels hetzelfde pantheon van Goden, maar waren geen politieke eenheid. Enkel in tijden van een grote dreiging van buiten de archipel, zoals invasies vanuit Garah of zeemonsters, zoals in de mythologie ookal eens voorkwam, spanden alle Talgatische staten tijdelijk samen in een Ovath (Liga) geleid door een Brán (Een soort opperkoning, die enkel gekroond werd in tijden van crisis)

De Talgaten zouden echter niet standhouden voor invasies uit Garah. Zo'n 2000 jaar geleden vielen vanuit Garah de antieke Velariërs de eilanden binnen. In tegenstelling tot eerdere invallers beheersten de Velariërs de kunst in het smeden van ijzer, wat hen op militair vlak superieur maakte aan andere invallers en de Talgaten zelf. Na enkele jaren van oorlog brachten de Velariërs de Talgaten grotendeels onder hun controle en namen zij de controle over Radó over. Enkele Talgaten vluchten naar het noordelijkere eiland Talíga, wat tot op vandaag de dag de rivaliteit tussen Radó en Talíga verklaart.

De Velariërs integreerden zich echter in de cultuur van de Talgaten en namen hun religie, taal en manier van leven over. Het moderne Velar wordt vaak gezien als de samensmelting van de ambitie en zin voor avontuur van de oude Velariërs met de rijkdom en finesse van de Talgaten.

De archipel bleef ook na de invallen van de Velariërs politiek versnipperd. Vermoedelijk viel Velar uiteindelijk zo'n 1500 jaar geleden dan toch voor een grote invasie vanuit Garah en werd Velar voor een jaar of 200 deel van een groot pan-Garaans rijk. Dit zorgde voor een grootschalige culturele uitwisseling en het begin van Velarische diaspora elders in Garah. Velariërs zijn altijd al geboren handelaars geweest. Hierdoor hebben zij ten tijde van dit pan-Garaans rijk de opportuniteit genomen om hun activiteiten naar heel het continent te verspreiden.

Na de val van het pan-Garaanse Rijk bleven de Velariërs in heel Garah actief op handelsterrein. Dit leidde vaak tot spanningen met de lokale bevolkingen en lokale staten. Om de gemeenschappelijke Velarische belangen te verdedigen werkten de Velarische stadstaten steeds meer samen op politiek vlak. Er werd voor het minste een Ovath uitgeroepen en de Brán bleef ook in vredestijd bestaan. In de laatste 600 jaar nam de macht van de Brán spectaculair toe. De laatste keer dat een Ovath werd uitgeroepen was 512 jaar geleden, en deze Ovath is nog altijd niet opgeheven, het is namelijk de huidige staat Bránovath Velar (Koningsliga Velar). Dit jaartal wordt ook gebruikt als begin voor de moderne Velarische tijdrekening. Dit jaar is het jaar 512 oftewel "Het 512de jaar van de Koningsliga".

De Brán kwamen steeds meer in conflict met de Velarische stadstaten, die onder het nieuwe systeem nog altijd veel van hun democratisch zelfbestuur behielden. De uitvinding van de moderne drukpers in de 2e eeuw van de Koningsliga zorgde ervoor dat nieuwe ideeën zoals democratisch(er) bestuur van de Ovath, maar ook absoluut bestuur van de Brán, zich in sneltempo verspreidden. In de 3e eeuw van de Koningsliga (zo'n 300 jaar geleden) vonden enkele burgeroorlogen plaats tussen de Brán en verschillende kleinere verbonden van stadstaten. Uiteindelijk zouden die resulteren in enkele toegevingen van de Brán. De stadstaten die de Ovath constitueerden zouden hun basisrechten behouden en de rechten en plichten van zowel Brán als Ovath zouden vastgelegd worden in een oorkonde, de Garúta. Deze oorkonde is de voorloper van de moderne grondwet die in het jaar 450 (zo'n 62 jaar geleden) werd ingevoerd.

Door de Garúta werd Velar in de laatste 300 jaar een plek waar vrij denken onbestraft werd en dit trok veel geleerden aan vanuit Garah en andere delen van de wereld. Hierdoor werd Velar al snel de broedplaats van een nieuwe intellectuele revolutie, verschillende uitvindingen en filosofieën die de moderne tijd sterk zouden beïnvloeden ontstonden in Velar. Zo werd de stoommachine uitgevonden door een Garaan (waarschijnlijk uit Uhugin) maar werd de machine zelf wijdverspreid in Velar, waardoor Velar de eerste geïndustrialiseerde natie werd op de planeet. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe filosofieën zoals vrijhandel en democratisch federalisme (i.t.t. tot het absolute federalisme van de Brán).
Ook ontstonden de moderne politieke ideologieën zoals